ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

ПЛАН ПО БДП

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

НАРЪЧНИК НА РОДИТЕЛЯ

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 63 ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 63 ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.