ПРИЕМ

      За 2015/2016 учебна година, 63 ОУ "Христо Ботев" записва ученици, както следва:

 

      ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЯ 

              ЗА ПРИЕМ            

          

       Заповед на директора за определяне график на дейностите, назначаване на комисия и утвърждаване на критерии и документи за прием в ПЪРВИ клас 2015/2016 учебна година - СТР. 1    СТР. 2

       КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ В  ПЪРВИ КЛАС:

               1. Брат или сестра в начален или прогимназиален етап на обучение в 63 ОУ "Христо Ботев".

                  ЗАБЕЛЕЖКА: предимството се ползва ако братът/сестрата са учили най-малко една учебна година  в 63 ОУ, което се доказва с представяне на копие на първа страница на бележник.

               2. Местоживеене в района на училището.

                         ЗАБЕЛЕЖКА: предимството се доказва с представяне на документ за самоличност, удостоверение за адресна регистрация, служебна бележка от дом.съвети или нотариално заверен договор за наем;

               3. Деца на служители, работещи в системата на образованието.

                          ЗАБЕЛЕЖКА: предимството се доказва със служебна бележка.

               4. Брат или сестра, които посещават детско заведение в района на 63 ОУ.

                         ЗАБЕЛЕЖКА: предимството се доказва със служебна бележка от детското заведение.

               5. Деца с починал/и родител/и.

                         ЗАБЕЛЕЖКА: предимството се доказва с копие на смъртен акт.

       ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

               1. Подаване на заявления за прием по образец на 63 ОУ - до 29.05.2015 г.

               2. Обявяване на резултатите от първо класиране в сайта и на информационното табло на централния вход на 63 ОУ - на 03.06.2015 г. в 17.00 часа

               3. Записване на приетите деца с оригинален документ Удостоверение за завършена група/клас - от 04.06.2015 до 05.06.2015 г.

               4. Обявяване на свободните след първо класиране места - на 08.06.2015 г до 17.30 часа.

               5. Обявяване на резултатите от второ класиране в сайта и на информационното табло на централния вход на 63 ОУ - на 10.06.2015 г. в 17.00 часа

               6. Записване на приетите деца с оригинален документ Удостоверение за завършена група/клас - на 11.06.2015 г и 12.06.2015 г.

               7. Обявяване на свободните след второ класиране места - на 15.06.2015 г.

               8. Освен заявление за прием и Удостоверение за завършена група/клас, при записването на децата, родителите попълват набор от документи по образец на 63 ОУ.


Ден на отворените врати ще се проведе на 30.05.2015г. от 10 часа.


       ПЪРВИ КЛАС - ЗАЯВЛЕНИЯ

                   ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ЗИП

 

       ПЕТИ КЛАС

           НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - ЗАЯВЛЕНИЯ:

                      ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ЗИП

 

           ЗИП - ФУТБОЛ - ЗАЯВЛЕНИЯ:

                     ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
                         
                        27.05.2014 г 

                        13.30 ч. на терените в кв. Требич

                     ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ЗИП


            ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПАРАЛЕЛКА ЗИП-ФУТБОЛ В V КЛАС     

          ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ФУТБОЛНИТЕ УМЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ

   до 20 май 2014 г

     ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ФУТБОЛНИТЕ УМЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ

   30 май 2014 г

            ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

   до 04 юни2014 г

            ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

   06 юни  2014 г

            ЗАПИСВАНЕ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, ИЗДАДЕНО ОТ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО ДЕТЕТО ЗАВЪРШВА 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА , КОПИЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ И МЕДИЦИНСКИ КАРТОН

   до 13 юни 2014 г

                                          НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

                            УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ   -    първи клас      пети клас

НАГОРЕ