Уважаеми родители,
Предстои едно от най-вълнуващите събития в живота на Вашето дете. Прием в ПГ!
То ще остави незабравима следа, както в неговия живот, така и във Вашия. Всички ние знаем, колко важни са първите стъпки в образованието. Нужни са грижи, всеотдайност, любов и професионализъм за да посеем зрънцата на знанието в най-милото ни, децата!
Убедени сме, че всичко това ще получите в 63 ОУ „Христо Ботев“. Тази година откриваме две паралелки в ПГ. Нашите най-малки деца ще правят първи крачки в света на образованието, в слънчевите ни стаи.
Очакваме Ви!

 • Кандидатстването и класирането в подготвителни групи (ПГУ) в столичните общински училища се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения и ПГУ (ИСОДЗ и ПГУ) https://kg.sofia.bg
 • За да улесним работата Ви по кандидатстването в електронната система Ви предлагаме да изгледате това видео https://bit.ly/3rVcCdE
 • Няма нужда да идвате на място в училището за кандидатстване, освен ако не желаете регистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).
 • Класирането за обявените свободни места се извършва от системата съобразно подадената от родителите (настойниците) информация за наличие на предимства по алгоритъм, отчитащ събраните точки и желанието на всяко дете.
 • Водещ критерий остава адресната регистрация (постоянна или настояща) по местоживеене на семейството в административния район на училището.
  Родителите (настойниците) могат да запишат класираното си дете на място в училището в рамките на установения срок за записване.

Основни дати:

28.03.2022 г. – обявяване на свободните места за набори 2016 и 2017 за ПГУ с прием от месец септември 2022 г.;
28.03. – 11.05.2022 г. – възможност за актуализиране на информацията в профила, за добавяне, премахване и разместване на кандидатури;
12.05.2022 г. – първо класиране (под граждански контрол) и публикуване на резултатите.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 година

СРОК ДЕЙНОСТ
28.03.2022 г. Обявяване на свободните места за за набори 2016 и 2017 за прием в ПГУ от месец септември 2022 г. на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата, както и на интернет страницата на всяко училище
от 28.03.2022 до 11.05.2022 г. до 12:00 часа Актуализиране на профили и заявяване на кандидатури
11.05.2022 г. Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 12:00 часа. Подготовка за първото класиране за учебната 2022 / 2023 година
12.05.2022 г. Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 12.05.2022 до 27.05.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на първо класиране
27.05.2022 г. -17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първо класиране
27.05.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
28.05.2022 г. Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 28.05.2022 до 03.06.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на второ класиране
03.06.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второ класиране
03.06.2022 г. – 18.00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
04.06.2022 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 година
от 04.06.2022 до 10.06.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на трето класиране
10.06.2022 г. 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от трето класиране
От 10.06.2022  до 19.08.2022 г. Период без класирания. Профилите могат да се актуализират
19.08.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
20.08.2022 г. Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 22.08.2022 до 26.08.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на първо текущо класиране
26.08.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първото текущо класиране
26.08.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
27.08.2022 г. Публикуване на резултатите от текущо класиране на учебната 2022 / 2023 г
от 29.08.2022 до 01.09.2022 г. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на  текущо класиране
01.09.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от текущо класиране

ЗАПОВЕД

198/30.03.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 263 от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на чл.142, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 6 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 41, ал.1 и чл. 44, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в изпълнение на Решение № –, взето с Протокол № 5/27.02.2023 г. от заседание на Педагогическия съвет за организиране на образователния процес в училището

УТВЪРЖДАВАМ:

Училищен план – прием на ученици за I клас за учебната 2023/2024 год. както следва:

 1. Брой на паралелките в първи клас – 2 /две/.
 2. Брой на учениците в първи клас – 48 /четирдесет и осем/.
 3. Двете паралелки са с избираеми учебни часове:

– Математика – 2 часа седмично

– Английски език – 1 час седмично

– Немски език – 1 час седмично

Училищият план – прием е съгласуван с Общественият съвет на 63. ОУ „Христо Ботев“ и е приет на заседание на Педагогическия съвет, проведено на 27.02.2023 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите за сведение и изпълнение и да бъде публикувана на училищния сайт.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ДИРЕКТОР: Карамфилка Новачкова


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 63. ОУ за учебната 2023-2024 г. е от 09:00 ч. на 06.06.2023 г. до 17:00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.

Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. от 09:00 до 16:00 ч.

Необходими документи:

 1. Заявление – генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);
 2. Копие от Акт за раждане на детето;
 3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);
 4. При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.


План-прием за първи клас:

2 паралелки х 24 ученици (48 ученици).

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg

 Ръководство за потребители на Информационната система за прием на ученици в първи клас

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023-2024


СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028

КОНСУЛТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЕМА

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 ДО 16:00 ч.

0879938603

Презентация за учебния процес, предимствата на нашето училище, извънкласни дейности и материална база може да видите ТУК

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

1.Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:

-Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

-Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години

-Удостоверение за настоящ адрес

-Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

-Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

2.Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището .По този начин родителите няма да се налага да посещават училището, а ще изпращат заявленията си по електронната поща на учебно заведение.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 година

 63 ОУ „Христо Ботев“ обявява 2 свободни места за прием на ученици в пети клас. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището. На 27 и 28 юни от 09.00 часа, подалите документи ще трябва да положат тест за изходна диагностика на 4 клас.

Изтегли заявлението, ТУК https://63ou-hbotev.org/wp-content/uploads/2021/06/заявление-за-5-ти-клас.docx

 

СРОК ДЕЙНОСТ
От 20.06 до 24.06.2022 г. Подаване на заявление 
27.06.2022 г. и 28.06.2022 г.

Начало на изпита 9.00 ч

Полагане на тест с изходна диагностика.
01.07.2022 г. Обявяване на резултати
от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. вкл. Записване

63 ОУ „Христо Ботев“ обявява прием за ученици в пети клас. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището. На 18 и 19 юни от 10.00 часа, подалите документи ще трябва да положат тест за изходна диагностика на 4 клас.
СРОКОВЕ:
1. От 20.06 до 24.06.2022 г. -подаване на заявление.
2. 27.06.2022 г. и 28.06.2022 г.-полагане на тест с изходна диагностика.
3. 01.07.2022 г. – обявяване на резултати
4. от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. вкл. – записване

Ако нямате възможност да го разпечатите и сканирате, регистрирайте се в online-системата за заявления и подайте заявление оттам.