История на

63 ОУ ``Христо Ботев``

Първите наченки на организиран училищен живот в махалите Требич и Погледец датират от 1886 г. Тогава започват учебни занятия в постройка на живеещи в село Требич диндари.

  • 1888-1889 г се наема постройка на друг жител на село Требич – Тоше Христов /тогава окръжен съветник – доста начетен за времето си човек/. Мястото е същото, на което се намира сегашното училище.
  • 1886-1922 г в училището се обучават 50-60 ученика от селата Требич, Погледец и Илиянци, които са носели от домовете си трикраки столчета, дърва за огрев и сами са обслужвали учебните помещения – чистене, палене на печки…
  • 1930–1932 г е построена нова сграда на един етаж с разрешително за построяването и на втори етаж.
  • 1941-1943 г контрола върху възпитателската работа се упражнява от бранник.
  • 1963-1964 учебна година в училището се открива осми клас.
  • 1977-1978 г учебна година започва в НОВО УЧИЛИЩЕ! То съществува и до днес.

От този момент до сега училището се развива постоянно и обогатява материалната си база – създава се работилница, обособяват се кабинети по музика, химия и биология, компютърен кабинет и кабинети за подготвителни групи. През всички години училището се ръководи от далновидни, предприемчиви и находчиви директори, а учениците се обучават от учители, работещи върху своето усъвършенстване и квалификация.

ПРОЕКТИ

От 2011/2012 учебна година 63 основно училище “Христо Ботев” приема статут на средищно училище – в него се обучават деца, живущи в райони, в които няма училища.

І. Започва реализирането на Проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
1.Дневен режим
Учениците от І до ІV клас са на училище от 8.00 – 17.00 часа.
Учениците от V до VІІІ клас са на училище от 8.00 – 17.55 часа.
2.Обучение
В часовете до обяд учениците изучават учебните предмети от задължител-ното обучение, след което имат обяд и организиран отдих. Следобедните часове са самоподготовка и занимания по интереси – в тях учениците подготвят уроците си и пишат домашни работи. Всички следобедни часове се водят от квалифицирани възпитатели.
3. Обяд
В 63 ОУ “Христо Ботев” учениците на целодневна организация на учебния процес имат поевтинен обяд.
4. Транспорт
За учениците на 63 ОУ “Христо Ботев” има организиран безплатен транспорт.
5. Материална база
По проекта училището модернизира материалната база – обзавеждане с мебели /чинове, столове, шкафове/ и монтиране на ламинат в класни стаи.

ІІ. Национална програма “На училище без отсъствия”, мярка “Без свободен час”.

Осигуряване на “несвободни” часове с цел създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му. Програмата е свързана с политиката за задържане на децата в училище.

ІІІ. Национална програма “ИКТ в образованието”

Предстои изграждането на терминална зала за обучението в часовете по информационни технологии и използването й в междупредметните връзки – провеждане на интерактивни уроци по история, география, биология, химия, английски език и български език, и литература.

ІV. Национална програма “Чаша топло мляко” – учениците от І до ІV клас получават безплатни закуски.

Проект на Столична община за овладяване агресията сред децата ``Приказка за цветовете`` 19.02.2015 г. на стойност 2272.00лв.

V. Проект на Столична община за овладяване агресията сред децата “Приказка за цветовете” 19.02.2015 г. на стойност 2272.00лв.
Проектът предвижда допълнителни занимания с ученици, свързани с овладяването на агресията сред децата. Бе създадена комисия за борба с агресията. Децата ще бъдат включени в арт ателиета, ще се проведе ден на отворените врати, на който освен спортните успехи, ще бъдат представени творбите на децата.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: да се овладее агресията в училището , включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа.Да се намали броя на учениците с риск от отпадане и прояви на агресия и насилие.Заниманията да изиграят ролята на превенция.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

3. Да се стимулират личностна изява на учениците чрез участието им в изложби.

4. Да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Организация и стартиране   09.03.2015 –  17.04.2015 г.
Организиране на родителски срещи за запознаване с проекта 09.03.2015 – 24.03.2015 г.
Рекламна дейност – флаери, уеб-сайт, информация на информационното табло в училището всички с герба на Столична община и упоменато „Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО и се реализира в подкрепа кандидатурата на София за европейска столица на спорта през 2018 г .   17.03.2015 – 17.04.2015 г.
Презентация на проекта „ПРИКАЗКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ ”;  Приоритетна област:  Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции – училище и детска градина; Тема «Спорт в училище» 17.04.2015 – 20.06.2015 г.
Реализация       17.04.2015– 03.06.2015 г.
Провеждане на вътрешноучилищни изложби по различните направления 17.04.2015– 03.06.2015 г.
Мониторинг и контрол за изпълнение на дейностите на проекта 03.03.2014–  03.06.2014 г.
Изготвяне и предоставяне на съдържателни и финансови отчети в съответствие с изискванията. 03.06.2015– 27.06.2015 г.