Профил на купувача

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЕДИНЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им през 2016г.”
„Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите на 63 ОУ Христо Ботев – Столична община, гр. София, кв. Требич, ул. Леденика №12, за отоплителен сезон 2016г./2017г."
„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им през календарната 2017г. и до 15.06.2018 г.”
„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им за учебната 2017/2018 г.”
„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им през учебните 2018г./2019год., 2019/2020год., 2020/2021год.”
„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им през учебните 2018г./2019год., 2019/2020год., 2020/2021год.”